جلسات کارگاه
جلسه 1

3 8 بهمن 1399

ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه 2

3 15 بهمن 1399

ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه 3

3 29 بهمن 1399

ساعت 14:00
ساعت 16:00
...
ثبت نام در این کارگاه

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

ثبت نام در کارگاه

تاریخ شروع کلاس روز های هفته ساعت برگزاری
8 بهمن چهارشنبه 14:00 تا 16:00

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

توضیحات کارگاه

ترغیب کودکان به نماز به دور از شعارزدگی و اجبار، با رویکردی جذاب در این کارگاه آموزش داده می شود