جلسات کارگاه
جلسه 1

6 4 بهمن 1399

ساعت 16:00
ساعت 17:00
جلسه 2

6 11 بهمن 1399

ساعت 16:00
ساعت 17:00
جلسه 3

6 18 بهمن 1399

ساعت 16:00
ساعت 17:00
جلسه 4

6 25 بهمن 1399

ساعت 16:00
ساعت 17:00
...
ثبت نام در این کارگاه

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

ثبت نام در کارگاه

تاریخ شروع کلاس روز های هفته ساعت برگزاری
4 بهمن شنبه 16:00 تا 17:00

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

توضیحات کارگاه

در این کارگاه کودکان با مفاهیم قرآنی در قالب قصه و گفتگو و قرائت قرآن، آشنا می شوند.