پروفایل مدرس

محمدمهدی کمال

مهارت ها:
-

شغل:
-

توضیحات:
-


کارگاه های در حال برگزاری

تربیت اقتصادی نوجوان (دوره پیشرفته)
تربیت اقتصادی نوجوان (دوره پیشرفته)

هدف از اموزش اقتصاد به کودکان اماده کردن اونا برای مقابله با مسائل واقعی و همیشگی در زندگیهچیزهایی ک ...