پروفایل مدرس

زهرا امی

مهارت ها:
تسهیلگر

شغل:
استاد دانشگاه و تسهیلگر فلسفه برای کودکان

توضیحات:
-


کارگاه های در حال برگزاری

تسهیلگری پرورش مهارت های تفکر درکودکان و نوجوانان
تسهیلگری پرورش مهارت های تفکر درکودکان و نوجوانان

آموزش مهارت‌های تفکر برای پرورش کودکانی که بتوانند خود را با جهان به سرعت در حال تغییر وفق دهند، حیا ...

3 بهمن 1399