پروفایل مدرس

مهدی فخیمی کامران

مهارت ها:
-

شغل:
-

توضیحات:
موسسه آموزش عالی علوم شناختی


کارگاه های در حال برگزاری